Търсене на
контакти на фирми
 

Български фонд за жените обявява отворена покана към художнички за финансиране на нови артистични проекти:

Български фонд за жените обявява отворена покана към художнички за финансиране на нови артистични проекти:

ВСИЧКО Е НАРЕД / EVERYTHING IS JUST FINE
Краен срок за кандидатстване: 27 юни 2019 г.
Размер на фонда: 30 000 лв.
Обявяване на резултатите: 15 юли 2019 г.

Български фонд за жените кани художнички от всички сфери на съвременните визуални изкуства да предложат проекти за нови творби, които се занимават с „женски теми“ – от мястото на жените в системата на изкуството до ролята им в обществото, равноправието, пазара на труда, майчинството и др. Избраните проекти ще бъдат финансирани с до 3500 лв. и представени в заключителна изложба.

 

Средствата за конкурса са предоставени от Power PopsTakeawayMama Cash и Filia die Frauenstiftung.

 

ТЕМАТИЧЕН ФОКУС

 

Конкурсът цели да провокира дебат за ролята на жената в изкуството и в обществото днес. Равнопоставени ли са жените в България? Има ли в обществото, в изкуството или в семейството дискриминация и неравнопоставеност? Има ли смисъл от активизъм или феминизмът е вече затворена страница? Всичко наред ли е?

(Повече по темата за жените в системата на изкуството в България прочети в анализа на Добромира Терпешева тук)

Конкурсът цели да насърчи художничките да бъдат по-осъзнати за себе си като жени и да се занимават в творческата си работа с въпроси, които вълнуват жените – утвърждаване в семейството и на работното място, майчинство, стереотипи за външния вид, равностойно репрезентиране в областите на властта, на пазара на изкуство, в музейните колекции. Участничките в конкурса са поканени да изразят своята позиция чрез средствата на изкуството – да утвърдят или да отрекат нуждата от феминизъм днес в България.

 

ФОРМАТ НА КОНКУРСА

 

Допустимост

 

Творбите, с които художничките кандидатстват, трябва да отговарят на следните изисквания:

–    Нова работа: кандидатките трябва да представят нова и непоказвана досега творба, създадена за конкурса и отразяваща неговия тематичен фокус. Не се приемат вече съществуващи творби. В случай, че кандидатката предлага нова творба от вече съществуваща серия, трябва ясно да бъде описано с какво тя се различава от предходните творби и как отговаря на темата на конкурса.
–    Допускат се: живопис, скулптура, инсталация, обект, фотография, видео арт и саунд арт, акции, пърформанси. Добре дошли са всякакви смесени и експериментални формати, както и проучвания и документалистика, но те трябва да бъдат замислени за показване в галериен и музеен контекст – затова не се приемат (в класическия смисъл) театрални представления, кино филми, книги и др.

 

Финансови условия

 

–    Максимална стойност на исканото финансиране: 3500 лв.
–    Предоставеният бюджет може да бъде използван за продукция и хонорар.
–    Максималният допустим хонорар, който кандидатките могат да планират в бюджета си, е 1500 лв.
–    Допустими разходи: закупуване на материали, наем на техника и пространство, печатни и друг вид продукционни разходи. Допускат се и разходи за път, настаняване и хонорар на трети лица, стига целесъобразността им да бъде доказана и предварително одобрена от организаторите.
–    Субсидията ще бъде изплатена на избраните кандидатки като стипендия.
–    След приключване на проекта подкрепените участнички трябва да предоставят кратък финансов отчет, съдържащ опис на направените разходи. Разходооправдателни документи ще бъдат изисквани само в случай на съмнение или нужда от допълнителна яснота.

 

Представяне на резултатите и комуникация на конкурса

 

–    Всички създадени в рамките на конкурса произведения ще бъдат представени в изложба, чиито дати и място на провеждане ще бъдат допълнително обявени и обсъдени с участничките.
–    Участничките трябва да предоставят информация и изображения, необходими за публичната комуникация на конкурса. Те ще бъдат поканени и да съдействат за комуникацията на конкурса, като дават интервюта и др.

Авторски права

–    Всички създадени в рамките на конкурса произведения остават собственост на съответните авторки.
–    Организаторите от БФЖ ще бъдат признателни подкрепата им да се упоменава при евентуални бъдещи публични представяния на творбите.
–    Участничките предоставят на организаторите за неопределен срок правото да използват информация, репродукции на творбите и фото- и видео документация от изложбата с цел популяризиране дейността и целите на БФЖ. БФЖ се задължава да упоменава коректно авторките и техните произведения, да не променя материалите и да не ги използва за комерсиални цели.

 

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА

 

За участие в конкурса се допускат всички жени и трансжени без ограничение във възрастта, образованието и опита. Кандидатките трябва да бъдат с българско гражданство или да са с местожителство в България. Приемат се кандидатури от български художнички, живеещи в чужбина.

 

КАНДИДАТСТВАНЕ

 

Кандидатките трябва да включат в апликациите си следните документи:

–    портфолио (съдържащо биография, телефон за контакт и поне 5 репродукции на произведения – не се приемат линкове към уебстраници вместо портфолио, то следва да бъде отделен файл, приложен към апликацията);
–    идеен проект* (до 2 печатни страници). В идейния проект връзката на проекта с тематичния фокус на конкурса трябва да бъде ясно упомената и обоснована;
–   бюджет на проекта, който включва размер и разпределение на разходите за продукция и хонорар;
–    време, необходимо за изпълнение на проекта (желателно е да не е повече от 3 месеца);
–    визуализации и допълнителни материали – по желание.

 

Технически изисквания:

 

–    допустими файлове: pdf, doc, docx, xls, odt, jpeg, mov, mp4, mpeg
–    изискуемите документи да бъдат с обща големина не повече от 10 мб.
–    ако размерът на файловете е по-голям, следва те да бъдат изпратени чрез платформа за споделяне на файлове (wetransfer, tranzit, google drive, при видео: с частен линк). Не се приемат автоматични съобщения – линкът за сваляне трябва да бъде копиран в тялото на имейла и да бъде упомената неговата давност.
–    Всички документи следва да бъдат на български или английски език.

Всички документи следва да бъдат изпратени до 23:59 ч. на 27 юни 2019 г. по електронен път на адрес: office@bgfundforwomen.org.

*Организаторите на конкурса насърчават задълбочено проучване и изследователска дейност. В този смисъл идейният проект може да описва не толкова конкретен финален продукт, колкото тема и посока, които ще бъдат засегнати. Въпреки това целта и подходът трябва да бъдат ясно дефинирани. При нужда, може да се обръщате към екипа на БФЖ на office@bgfundforwomen.org

a
 

Прибави коментар

   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави