Търсене на
контакти на фирми
 

Швейцария и България ще продължат да укрепват партньорството си в областта на иновациите, опазването на околната среда и професионалното образование

Швейцария и България ще продължат да укрепват партньорството си в областта на иновациите, опазването на околната среда и професионалното образование

Посланикът на Швейцария  Раймунд Фурер и служебният вицепремиер по управление на европейските средства на България Атанас Пеканов подписаха двустранното рамково споразумение за новата Швейцарско-българска програма за сътрудничество. В рамките на втория Швейцарски принос към разширения Европейски съюз Швейцария и България ще си сътрудничат по съвместни инициативи в редица области, важни за развитието на България.  България е първата от 13-те държави-членки на Европейския съюз, присъединили се към съюза след 2004 г., която подписва двустранното рамково споразумение за втория Швейцарски принос.

„С този втори принос Швейцария допълнително укрепва двустранните си отношения с България и ЕС. Швейцарско - българската- програма за сътрудничество е нещо повече от предоставяне на средства: стремим се да създадем партньорства, да обменяме знания и опит, както и да допринасяме активно за устойчивото развитие на България. Работейки в тясно сътрудничество с българските си партньори, се надяваме да популяризираме добри решения, които могат да бъдат приложени по-широко. Например, с дуалното професионално образование и обучение допринасяме за посрещането на предизвикателството, пред което е изправена днешна Европа: намаляването на младежката безработица," посочи посланик Фурер.

Сфери на сътрудничество

Целта на новата Швейцарско-българска програма за сътрудничество е да допринесе за осъществяване на стратегическите реформи, предприети от България, за подобряване на живота на нейните граждани, както и за укрепване на съществуващите и създаване на нови българо-швейцарски партньорства между публичните институции на централно и местно ниво, както и между частния сектор и организациите на гражданското общество. Тя ще бъде насочена към области, в които България има доказани нужди и в които Швейцария може да добави стойност със своите експертиза и опит.

Новата програма ще се насочи към:
 • опазване на околната среда и климата чрез подобряване качеството на въздуха, унищожаване на излезли от употреба пестициди и устойчиво използване на националните ресурси;
 • задълбочаване  на иновациите чрез научно сътрудничество и обмен в областта на научните изследвания;
 • насърчаване на гражданската активност и прозрачността;
 • посрещане на здравните и образователните потребности на уязвимите групи и маргинализираните етнически малцинства;
 • връщане и (ре)интеграция на жертви на трафик и други мигранти;
 • насърчаване  на дуалното професионално образование и обучение (ДПОО);
 • подобряване на обществената безопасност и сигурност чрез полицейски дейности в общностите и превенция на престъпността сред непълнолетните;
 • повишаване на здравната грамотност на децата и юношите;
 • и
 • борба с корупцията и насърчаване на почтеността.

Програмата ще се стреми да осъществи допълняемост и свързаност между тези тематични области, например между мерките за подкрепа в областта на професионалното образование и обучение и приобщаването на уязвимите малцинства, както и с програми, съфинансирани от други източници.

Обхват на финансирането

Вторият швейцарски принос към България възлиза на 92,5 милиона швейцарски франка: в сравнение с първата Българо-швейцарска програма бюджетът е увеличен с повече от петнадесет процента или с близо 16,5 милиона швейцарски франка. Отделните мерки за подкрепа ще бъдат съфинансирани в различна степен от Швейцария и България в зависимост от интересите на двете страни и финансовите възможности на изпълнителните агенции.

Следващи стъпки

Изпълнението на втората Швейцарско-българска програма за сътрудничество ще започне, след като Рамковото споразумение бъде ратифицирано от българския парламент. Всички проекти трябва да бъдат изпълнени до края на 2029 г.

Вторият Швейцарски принос

 
Вторият принос на Швейцария е инвестиция в сигурността, стабилността и благоденствието на Европа. Той има за цел да укрепи сближаването в Европа и да подкрепи страните, които са изправени пред изключителни предизвикателства, свързани с миграцията. Чрез втория принос Швейцария укрепва и задълбочава двустранните си отношения със страните - партньори от Европейския съюз и с ЕС като цяло. 

Вторият принос е на обща стойност 1,302 млрд. швейцарски франка - равен на размера на сумата  от предходния принос към разширяването - и е с продължителност от десет години до 3 декември 2029 г. Швейцария е заделила 1,102 млрд. швейцарски франка за 13-те държави - членки на ЕС, които се присъединиха към съюза след 2004: България, Хърватия, Кипър, Чешката република, Естония, Унгария, Литва, Латвия, Малта, Полша, Румъния, Словакия и Словения (ЕС-13).

Вторият принос беше гласуван от швейцарския парламент на 3 декември 2019 г. и одобрен на 30 септември 2021 г. Швейцария и ЕС подписаха на 30 юни 2022 г. в Брюксел Меморандум за разбирателство, в който се уточняват ключови параметри на приноса, като например сумата, разпределението ѝ между държавите партньори, тематичните приоритети и принципите за сътрудничество и изпълнение.

Първата Българо-швейцарска програма за сътрудничество

За своите 10 години от 2009 до 2019 г. първата Програма с бюджет от 76 милиона швейцарски франка подкрепи повече от 120 инициативи и ключови реформи в България. Тя достигна до хиляди хора в почти всички общини. В над 100 общини беше решен дългогодишен екологичен проблем – обезвреждането на опасни и  излезли от употреба пестициди. Съвременното дуално професионално образование беше въведено пилотно като част от образователната система и популяризирано като най-ефективния инструмент за младежка заетост. В 15 общини и на национално ниво бяха възприети подходи за социално включване на уязвими групи и грижи за възрастните хора. Започнаха да работят нови модели на опазване на природата, основаващи се на съпричастността и по-добрия поминък на местните общности. Борбата с организираната престъпност и трафика на хора застана на първо място в дневния ред на институциите и българското общество. В правоприлагащите органи бяха въведени съвременни стандарти за детско правосъдие и справяне с младежката престъпност, за полиция, спазваща човешките права, и за преследването на екологичните престъпления./ngobg.info

Коментари

 • 20.09.2022, 10:37
  DO YOU NEED A FINANCIAL HELP? ARE YOU IN ANY FINANCIAL CRISIS OR DO YOU NEED FUNDS TO START UP YOUR OWN BUSINESS? DO YOU NEED FUNDS TO SETTLE YOUR DEBT OR PAY OFF YOUR BILLS OR START A GOOD BUSINESS? DO YOU HAVE A LOW CREDIT SCORE AND YOU ARE FINDING IT HARD TO OBTAIN CAPITAL SERVICES FROM LOCAL BANKS AND OTHER FINANCIAL INSTITUTES? HERE IS YOUR CHANCE TO OBTAIN FINANCIAL SERVICES FROM OUR COMPANY. WE OFFER THE FOLLOWING FINANCE TO INDIVIDUALS- *COMMERCIAL FINANCE *PERSONAL FINANCE *BUSINESS FINANCE *CONSTRUCTION FINANCE *BUSINESS FINANCE AND MANY MORE: FOR MORE DETAILS.CONTACT ME VIA. Contact Our Customer Care: (WhatsApp) number +917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti Our services... Guaranteed 100%
  LOAN
 

Прибави коментар

   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави