Търсене на
контакти на фирми
 

БГ учени работят по проект за използване на утайките като тор за нивите

БГ учени работят по проект за използване на утайките като тор за нивите

Учени от Института по аграрна икономика работят по проект за оползотворяване на утайките от пречиствателните станции за отпадъчни води. Базова организация в дейностите по него е Институтът по Аграрна икономика (ИАИ) към Селскостопанска академия в партньорство с водещите в тази област специалисти проф. д-р инж. Мартин Банов, председател на ССА, и проф. д-р Светла Маринова от Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията (ИПАЗР) „Никола Пушкаров”. Партньор по проекта е Национален център за обществено здраве и анализи (НЦОЗА).

Проектът „Социално-икономическа ефективност от използване на утайките от пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в селското стопанство“ АГРОРИНГ е финансиран от Фонд „Научни изследвания“ на Министерство на образованието и науката и е със срок на изпълнение от 13 декември 2019 г. до 13 декември 2022 г.

В последните десетилетия, с напредъка на новите технологии и навлизането на различни иновативни решения, съпътствано от стремежа за създаване на „Нови икономически цикли” въпросът какво да правим с утайките от ПСОВ присъства не като бреме и разход, а като актив, отбеляза проф. Храбрин Башев от ИАИ. При използване на утайките като торно средство настъпват положителни промени в свойствата на почвите, в добивите и качеството на растителната продукция. Те се наблюдават и във физичните свойства на почвите в посока на нейната водозадържаща способност и нарастване на ерозивната й устойчивост. Доказана е и положителната роля на утайките върху баланса на хумуса в резултат от активната дейност на почвените микроорганизми.

Крайният резултат от научно-изследователската работа ще бъде обогатяване на теорията за функционирането и управлението на агроекологичните системи. Фокусът е в разкъсване кръговрата на биогенните химични елементи, поради внасянето на първичната биологична продукция от селскостопанските площи и натрупване на утайки от ПСОВ.

В резултат от изпълнението на проекта се предвижда създаване на балансирана система за управление на утайките от ПСОВ чрез внасянето им в агроценозите като източник на биогенни елементи. В практически аспект, това е управление на отпадъците получавани от ПСОВ, които след преработка могат да се използват в земеделието. Основно тя ще бъде предназначена за ползване от ВиК, МОСВ, МЗХГ и техните поделения в страната, фермери, пречиствателни станции за отпадъчни води и други.

Учените от ИАИ са убедени, че информирането на обществеността за новата селскостопанска политика е предпоставка за засилено участие на аграрната наука в процеса на устойчиво развитие на местните общности и за разработване на новия модел и подход в планирането – прозрачност в управлението, достъп до информация, представяне на мерките, чрез които ще се постигнат най-ефективно целите на политиката.

В ръмките на проекта АГРОРИНГ посредством интердисциплинарни подходи ще се разработят и приложат икономически методи за изчисляване икономическата ефективност и оптимизационната функция при различни технологии и практики. Ще се направи оценка на въздействието от въвеждането на използването на утайки в земеделието върху отделните фактори на икономическата, социална и екологична среда.

След завършване на проекта екипът от изпълнители планира амбициозни социално значимите цели: за безопасно отстраняване и оползотворяване на утайките от ПСОВ и възстановяване нарушения баланс на почвите, чрез прилагане на утайките като торно средство; установяване на икономическата ефективност от приложението на утайките при различни типове почви, съотношения (почва:утайка) при различни земеделски култури; вегетационни експерименти за установяване ефекта от използване на утайки и органични торове – отчитане на добив и анализ на растителната продукция и почвата; алтернативи за оползотворяване на утайките в селското стопанство; изработване и тестване на методически инструментариум за оценка на социално-икономически ефекти от оползотворяване на утайките в земеделието; отправяне на предложения за подобряване на европейските и държавните политики способстващи за ефективното управление на утайките./agrozona.bg

 

Прибави коментар

   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави